ចំរៀងសំរាប់ ថ្ងៃចុងសបា្តហ៍

“ចំប៊ីសៀម​រាប” ជាបទតាំងពីជំនាន់ដើម និងពិរោះណាស់ ហើយក៏ជាបទដែលខ្ញុំចូលចិត្ត។

“Champey Sien Reap” is an old musice by Sun Sinsamuth and it’s really nice song and it’s one of my favorite songs.

2 thoughts on “ចំរៀងសំរាប់ ថ្ងៃចុងសបា្តហ៍

  1. Sophea Chea

    I like it too. It’s a nice song. I never been to Siem Reap before but i heard everyone say that Siem Reap girls are beautiful. hehe, I hope one day i’ll be there once. hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s