រួមគ្នាការពារកុមារអោយរួចផុតពី ជំងឺដ៏កាចសាហាវ | ជំងឺរលាកសួត

ក្នុងនាមជាមាតាបិតាមួយរូប សុខភាពនិងសេចក្តីសុខរបស់កូនៗ គឺជាវត្ថុដែលមានតំលៃបំផុត។ ចូររួបរួមគ្នាការពារពួកគេពី ជំងឺដែលកាចសាហាវ និងអាចការពារបាន ដូចជាជំងឺ រលាកសួត ជំងឺរាកដោយសាររ៉ូតាវីរុស និងជំងឺផ្សេងៗទៀត។

កុមារគ្រប់រូបមានសិទ្ឋិ ទទួលការការពារ និងការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងសេចក្តីសុខ។ ផ្តល់នូវអ្វីដែលល្អដល់កូនៗរបស់អ្នក!!!

Tablet that I am waiting for

Image

Microsoft, a software giant company, has just released its first and unique tablet runs on the latest Windows OS, Windows 8. You guys might think that, why it is my dream tablet? Why do i like to have a Windows tablet than the most popular iPad?

Months ago, i dreamed to have an iPad for my personal working such as surfing the web, chat chit, email and office based works. i decided to buy an Android tablet, Sony Tablet S, but fortunately, those kind of weired tablet. it always stuck even it owns 1GB of RAM and office application is just so damn bad then.

Now, look at the most popular tablet, the iPad. i don’t mention whether it is the iPad 2 or even the latest iPad with Retinal display. The iPad own a very specific and unique body design and graphic. But it doesn’t impress me much, i need a tablet that can help me to do my everyday office-based work. on iPad you just can create some basic office works such as Keynote, Document or Spreadsheet, but it won’t help you to build a standard document that you want then.

with Microsoft Surface, you will be able to install Microsoft Office with more functions that you need because it will runs on Windows NT karnel which it has been using for all Windows OS.

Surface will comes with unique keyboard design that can help you to type with ease and no pounds add. USB 2.0 can let you copy/paste any thing you need/want from/in you external drives. Imagine if you have a camera with 3GB of pictures and you want to have it on your tablet, just plug it in and transfer the pictures you like and then you’re ready to go. Can you go like that with the iPad? i don’t think that you can then. With the iPad you will have to bring you personal computer, turn it on and wait a minute, copy your pictures and then transfer it to your iPad. Very complicate right?

Microsft sees those pros-and-cons of the iPad and they work hard to make a tablet that everyone need and use with ease.

No matter how hard it is, i will have to get Surface when it comes to the market.

Windows 8 Tablet

I’ve been waiting for so long to see the Soft Giant, Microsoft in action and get involve in tablet’s market. Finally, everything had just happened when Microsoft announced its first tablet with Windows 8.
The design has just awesome and it was impress me so much though. It looks manly, sexy and powerful. Many people like to have an iPad than other tablet, but for some reasons you will have to take a look at Microsoft’s tablet, ” Surface “.
This newbie will power by Windows 8, the latest Windows OS with tones of changes, especially, Mitro UI.
At the mean time, we don’t know how much and when will Surface release but I will wait and get one for my very own business.

Vaccination and Public responsibility

Have you ever heard about “…prevention is much better than treatment.”?? I am sure that, every doctors/pharmacist are used to here this little-short phrase. But, how do they think about it? Did they think and apply those little-short phrase to show their responsibility for the public? That’s a big question mark though.

I’ve heard a lot of doctors are always say this phrase each time I meet/visit them, but unfortunately, they didn’t spend enough time to make this short statement meaningful and helpful. Most of the doctors, spends their working time with treatment. They’re rarely to spend their little time to show their responsibility to preventing people.

A lot of preventable diseases has vaccines and those are vaccines are easy to use, and effective. Most of vaccines are in pre-filled syring which it will not cost any difficulties for doctors to use it.

How to make those little-short phrase/statement meaningful? To make this statement meaningful, it has to come from doctors’ themselves. They need to change the way they’re practising everyday, they have to change their concept of working and they have also change their mindset too.

Prevention the people is not their responsible, it has to come from both sides, doctors and government, together provide the service. Doctors will make the accessibility of medical access and government will provide the tools to make those medical accesses happen.

Alright, it would not enough time for discussing about this issue. It is remain acting than just saying. I hope to see our doctors change their mindset and have some specific action along the way.

Together preventing our beloved children and relatives by provide them what they should’ve get. Vaccinate them against all of those preventable diseases and to show them that you have responsible enough for them and for your nation. LOVE THEM, PLEASE PROTECT THEM.

How Severe is Pneumonia in Children?

“………..annual incidence of 150.7 million new cases, of which 11-20 million (7-13%) are severe enough to require hospital admission”.

“……….. Ninety-five percent of all episodes of clinical pneumonia in young children worldwide occur in developing countries.”

Can you believe on this data? It is the truth and everyone have to have a specific action against this Killer.

“Approximately 150 million new cases of pneumonia occur annually among children younger than 5 years worldwide, accounting for approximately 10-20 million hospitalizations…..”WHO quoted.

Do not underestimate this little-big problem though. Every parents who has babies age from 6 months to 5 years should give your child vaccinated against this disease as soon as possible.

CONTACT YOUR NEAREST DOCTOR FOR MORE INFORMATION ABOUT PNEUMOCOCCAL DISEASES PREVENTION AS SOON AS POSSIBLE.

Source: http://emedicine.medscape.com/article/967822-overview#a0156