ផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ — ជីវិតអ្នករត់ទូកដរ

នេះគ្រាន់តែជាបទចំរៀងមួយប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវផលប៉ះពាល់ខ្លះនៃការ អភិវឌ្ឍន៍។ គ្រាន់តែស្ពានជ្រោយចង្វារបានតផ្ជាប់ភ្លាម ក៏មានអ្នករងទុក្ខទៅហើយ។ ថ្មីខាងមុខនេះនឹងមានស្ពាន អ្នកលឿង ដែលនឹងតផ្ជាប់ ហើយមិនដឹងថានឹងមានអ្វីខ្លះ ដែលអាចកើតមាន។

នេះគ្រាន់ជាការកំសាន្តបន្ធូរអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s