តើស្រីណាមិនយំ — ច្រៀងដោយ ហ៊ិម ស៊ីវន

សំនួរដែលមិនងាយនឹងរកបានចំលើយ ដែលស្រ្តីគ្រប់រូបតែងតែសួរដល់ស្វាមីដែលក្បត់ ចិត្ត និងក្បត់កូនៗ

បទនេះមានឥត្ថន័យ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ទុកជាការដាស់តឿនដល់ស្វាមីគ្រប់រូបអោយចេះ ស្រឡាញ់គ្រួសារ និងភរិយាខ្លួន។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s