កម្ពុជា៖ ទឹកដីនៃ អ្វីៗដែលអាចកើតមានទាំងអស់

អ្នកណាៗក៏គេស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកម្ពុជាដែរពីព្រោះ កម្ពុជា ជាទឹកដីដែលអ្វីៗទាំងអស់អាចកើតមានគ្រប់ពេល។ ល្អជាអាក្រក់ អាក្រក់ប្រែជាល្អ សប្រែជាខ្មៅ ខុសប្រែជាត្រូវ។

កម្ពុជា ជាប្រទេសតូចមួយដែលពោរពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យ​ ហើយអស្ចារ្យដល់ថ្នាក់សូម្បីតែខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះក៏នឹកស្មានមិនដល់ដែរ។

អស្ចារ្យណាស់ប្រទេសខ្ញុំ!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s