តើស្រីណាមិនយំ — ច្រៀងដោយ ហ៊ិម ស៊ីវន

សំនួរដែលមិនងាយនឹងរកបានចំលើយ ដែលស្រ្តីគ្រប់រូបតែងតែសួរដល់ស្វាមីដែលក្បត់ ចិត្ត និងក្បត់កូនៗ

បទនេះមានឥត្ថន័យ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ទុកជាការដាស់តឿនដល់ស្វាមីគ្រប់រូបអោយចេះ ស្រឡាញ់គ្រួសារ និងភរិយាខ្លួន។

Why Working Environment Is Very Important?

Employees spend 8 to 10 hours a day their workplace. Most of their time focuses on making the job done with good result as possible. Workplace means something more than just “a place that they need to come and make their job done”. It’s just like their second home, their second school. This mean, any changes, any problem with their workplace will directly impact to their career, their job and  their future. So, why it is so important?

1. Good working environment mean heaven: Because they spends more than 8 hours a day at their workplace, definitely they would need their workplace to be a perfect place for them so that they can focus and deliver the best result. A good working place will encourage employees to come to the office early, deliver the best result as possible and will never feel depress at work. They will stay with company as long as possible, they will help the company moving forwards. Good working place is every employee’s dream.

2. Bad working environment will affect to both mentally and physically: Imagine if you’re working for a company that have very poor leadership, messy, unorganized, unclear structure etc. With that kind of environment, we might not even have feeling to go, to see or even to work with. Those kind of working place is just like hell. People don’t want to step into it and will never dream of working in that kind of environment. That environment will destroy not just their mental, but also their physical as well.

3. Low productivity at bad working environment: No one work, no one organize and no one responsible for anything and that leads to, what we called, Zero Productivity. How can an employee focus to deliver good result if their workplace is just a mess? How can they deliver good result if no one can lead, share and manage the operation? That kind of working environment is a company’s disaster.

4. Bad working environment is the “career goal destroyer”: Do not dream that you’ll be promoted, or giving opportunities to try higher position in bad working environment, because every employee they would do anything to secure their position and will never let anyone takes it from them. And that will “block” you from achieving your career goal.

That’s very important for each and everyone of us to work with a good environment. Thus, please double check and reevaluate the place that you’re working with or the place that you planned to go, or otherwise, you will end up with high moving frequency.

Unsound Minded

I’ve been working for this company 3 years already, it become a part of my life right now. I challenges myself to improve and to grow myself and the company as well.

Yesterday, I’ve got an email which included a very unacceptable writing. I kinda hate it and it hate it so much then. I’ve been cool but yesterday I couldn’t hold my temper and I lost my leadership.

For now on, unsound minded will become a part of my life and my working life then. Sometime, quiet can help you and you just have to do it. Be quiet and speak when you need to speak, it would be better when you are working with some Cambodian people. I don’t mind with that, but it will be a bad idea if you’re working with “copy-right” Cambodian people then.

“Copy-right” people? Yeah, this is the word that i just make it up to understand and call person then. It’s mean “a person who would never share”. I don’t know how many per cent of Cambodian people who are “copy-right” person, but at least a lot enough and that is the reason why Cambodia is still behind a long line schedule of development.

Image