វ៉ាក់សាំង និងមួកសុវត្ថិភាព

[image source: Google]

មនុស្សម្នាក់ៗគឺស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនជានិច្ច ហើយតែងតែរកគ្រប់វិធីដើម្បីការពារអាយុជីវិត ទោះជាត្រូវចំណាយថវិការច្រើនក៏ដោយ តួយ៉ាងដូចជាការ​ចំណាយលុយទិញមួកការពារពេលគេធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូ។ ទាំងអស់នេះជាការការពារអាយុជីវិតដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែធ្វើ និងត្រូវការជាចាំបាច់មិនអាចខានបាន។

ក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការការពារ​ផ្នែកខាងក្រៅខ្លួនប៉ុណ្ណោះ វាគ្រាន់តែជាការការពារនៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញប៉ុណ្ណោះ ចំណែកការការពារនូវកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញ មួកសុវត្ថិភាពមិនអាចការពារបាននោះទេ។ កត្តាទាំងនោះរួមមានដូចជា មេរោគ បាក់តេរី ឬក៏ជំងឺតម្កាត់ផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បីការពារតទល់នឹងជំងឺទាំងអស់នោះ យើងត្រូវការវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតនោះគឺ វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង។

វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ និងរួមទាំងការលុបបំបាត់ជំងឺ និងមេរោគជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជា ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង និងជំងឺអុតធំ ​ដែល​យើងសឹងតែមិនដែលបានឃើញអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺទាំងនោះទៀត។ នៅមានមេរោគ និងជំងឺជាច្រើនទៀតដែលវ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង អាចជួយកាត់បន្ថយ​ក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់ផងដែរដូចជា ជំងឺរលាកសួត ជំងឺរាកលើកុមារតូចៗ ជំងឺតេតាណូស ខាន់ស្លាក់ ក្អកមាន់ រួមទាំងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន​ផងដែរ។

វា៉ក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង វាមានសារៈប្រយោជន៍ជាងការចំណាយទៅលើការទិញមួកសុវត្ថិភាពដែលថ្លៃ ឬក៏ទិញរថយន្តដែលថ្លៃ និងទំនើបទៅទៀត។

ហេតុដូចនេះមនុស្សគ្រប់រូប និងមាតាបិតាគ្រប់រូបមេត្តា គិតគូរក្នុងការស្វែងយល់ និងចាក់វ៉ាក់សាំងអោយបានគ្រប់គ្រាន់ អោយខ្លួនអ្នកក៏ដូចជាកូនៗជាទីស្រឡាញ់ របស់អ្នកផងដែរ។

វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង គឺមានសារៈសំខាន់ ជាងមួកសុវត្ថិភាព ហើយវាមានតំលៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសំរាប់កូនៗជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។

Advertisements

How To Know That Your Child Is Infected by Rotavirus?

In my previous post, i mentioned about diarrhea caused by Rotavirus, a very serious disease. Today I am going to share with you on how to know if your child get infected by Rotavirus.

As I mentioned, Rotavirus is a very serious and very contagious disease. It can spreads from person to person easily even you have a very good hygiene condition. Clean water and good hygiene or sanitation can not prevent your child from Rotavirus at all.

Young babies is the most common population get infected with Rotavirus. Once your child reach their 3 months of age, they’ll have highest percent tag of getting infected by Rotavirus. At this age, your child might start to know how to grab or hold something near their hands and put their hands into their mouth. They might incidentally swallow some parthicles of Rotavirus. Please remember that, just only 10 or 100 particles of rotavirus, it can causes the symptoms of disease – severe watery-diarrhea.

So, what are the sign/symptoms that you might see?

Rotavirus causes severe watery-diarrhea with up to 10 episodes a day and that can leads to severe dehydration and you child might need to admit to hospital for a appropriate treatment. They might experiences of these signs/symptoms:

  • Watery-diarrhea up to 20 episodes a day
  • Irritability – you child might not play nor smile but they might cry, feel sleepy
  • Lost appetite – they might not feel any hungry to drink their milk or eating their food and even drinking water
  • Lost their weight – losing their weight
  • Dry skin – this is the complication on lost a lot of water/fluid in their body. If they didn’t add enough water they could die easily
  • Fever – it could have some fever, but this is not common.

These above signs/symptoms can tell you that your child is infected rotavirus and you need to bring your child to visit their pediatrician as soon as possible to get controlled these signs/symptoms.

The signs/symptoms might prolong up to 8 days, and during these days you child is the host of rotavirus and he/she can spreads to other healthy children around your house.

There is not specific medicines/drugs or antibiotic/antiviral medicines to treatment rotavirus. VACCINE AND VACCINATION IS THE ONLY WAY THAT CAN ASSURE THAT YOUR CHILDREN IS PROTECTED FROM ROTAVIRUS.

ASK YOUR PEDIATRICIANS/DOCTORS TODAY FOR VACCINATE YOUR CHILDREN FROM ROTAVIRUS! VACCINE DOES NOT PROTECT YOUR CHILDREN FROM ROTAVIRUS, BUT VACCINATION DOES!

Rotavirus Disease – A Mysterious Disease Among Cambodian People

Did you know that 527 000 children aged <5 years die each year from vaccine-preventable rotavirus infections; most of these children live in low-income countries?

rotavirus_infections

Each and everyday, Cambodian children, especially children under 5 years are facing dangerous diseases which other countries offering good preventive strategies – vaccination.

In Cambodia, more than 56% of children under 5 years are getting infected with Rotavirus disease, and have to admitted hospital for treatment while most of the parents are not aware of this severity of this disease. Studies show that, children got diarrhea caused by Rotavirus at least one episode in their life time and children aged from 6-11 months of age are the most common.

Preventive strategy by vaccinated children against Rotavirus disease because no matter where your children are, no matter how hygiene is your children have, they still can get infected by Rotavirus. Hygiene may good for preventing children from other infectious diseases but it still cannot help your children from getting infected by Rotavirus. Thus, vaccination is the only strategy that can assure that your children are protected.

To all parents who have young babies aged from 6 weeks to 6 months, please ask your pediatricians for rotavirus vaccine to vaccinate them from this sever disease.

Source:

  1. WHO
  2. Nyambat B, et al. Vaccine 2009; 27S: F81-F84