វ៉ាក់សាំង និងមួកសុវត្ថិភាព

[image source: Google]

មនុស្សម្នាក់ៗគឺស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនជានិច្ច ហើយតែងតែរកគ្រប់វិធីដើម្បីការពារអាយុជីវិត ទោះជាត្រូវចំណាយថវិការច្រើនក៏ដោយ តួយ៉ាងដូចជាការ​ចំណាយលុយទិញមួកការពារពេលគេធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូ។ ទាំងអស់នេះជាការការពារអាយុជីវិតដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែធ្វើ និងត្រូវការជាចាំបាច់មិនអាចខានបាន។

ក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការការពារ​ផ្នែកខាងក្រៅខ្លួនប៉ុណ្ណោះ វាគ្រាន់តែជាការការពារនៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញប៉ុណ្ណោះ ចំណែកការការពារនូវកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចមើលឃើញ មួកសុវត្ថិភាពមិនអាចការពារបាននោះទេ។ កត្តាទាំងនោះរួមមានដូចជា មេរោគ បាក់តេរី ឬក៏ជំងឺតម្កាត់ផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បីការពារតទល់នឹងជំងឺទាំងអស់នោះ យើងត្រូវការវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀតនោះគឺ វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង។

វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ និងរួមទាំងការលុបបំបាត់ជំងឺ និងមេរោគជាច្រើនតួយ៉ាងដូចជា ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង និងជំងឺអុតធំ ​ដែល​យើងសឹងតែមិនដែលបានឃើញអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺទាំងនោះទៀត។ នៅមានមេរោគ និងជំងឺជាច្រើនទៀតដែលវ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង អាចជួយកាត់បន្ថយ​ក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់ផងដែរដូចជា ជំងឺរលាកសួត ជំងឺរាកលើកុមារតូចៗ ជំងឺតេតាណូស ខាន់ស្លាក់ ក្អកមាន់ រួមទាំងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូន​ផងដែរ។

វា៉ក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង វាមានសារៈប្រយោជន៍ជាងការចំណាយទៅលើការទិញមួកសុវត្ថិភាពដែលថ្លៃ ឬក៏ទិញរថយន្តដែលថ្លៃ និងទំនើបទៅទៀត។

ហេតុដូចនេះមនុស្សគ្រប់រូប និងមាតាបិតាគ្រប់រូបមេត្តា គិតគូរក្នុងការស្វែងយល់ និងចាក់វ៉ាក់សាំងអោយបានគ្រប់គ្រាន់ អោយខ្លួនអ្នកក៏ដូចជាកូនៗជាទីស្រឡាញ់ របស់អ្នកផងដែរ។

វ៉ាក់សាំង និងការចាក់វ៉ាក់សាំង គឺមានសារៈសំខាន់ ជាងមួកសុវត្ថិភាព ហើយវាមានតំលៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសំរាប់កូនៗជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។

Why Cambodia Didn’t Introduce New EPI Vaccines?

Extended Program on Immunization or EPI is the only program that provides FREE vaccines and vaccination to all Cambodian children no matter who it is and no matter where they’re living. This is the only program to help millions of children’s life and it is become a part of country’s policy as well as some politician party’s policy as well.

But how many vaccines are currently available for EPI right now? How many vaccines that currently Cambodian’s EPI has?

Well, that’s a tough question then. Before we judge anyone or any political parties, we should think about the price that our country, our government need to pay for that vaccine. Luckily, currently, for developing country like us, Cambodia, we have a very huge organization which is ready to pay with biggest shared with our government budge for that vaccines. But sure, unless we come up with a very comprehensive proposal in terms of price, cost and benefits.

Currently in the world they have introduced so many vaccines for both pediatric, children and for adolescents as well.

For pediatric or children age under 5 years they have:

 1. Pneumococcal vaccines
 2. Rotavirus vaccines
 3. Measles, Mumps, Rubella and Varicella vaccines
 4. Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Polio vaccines
 5. Hepatitis A, and Hepatitis B vaccines
 6. Yellow fever vaccines
 7. Meningococcal vaccines
 8. Hib vaccines

For adolescents they have:

 1. Cervical cancer vaccines
 2. Zoster vaccines
 3. Hepatitis B vaccines

* Some vaccines can be used for both pediatrics and adolescents.

That’s a very long list of vaccines that available in both EPIs and private market. But look into our EPI list? How many vaccines do we have? I bet we can just count it on our fingers then.

Currently our EPI as only:

 1. Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Polio, Hepatitis B, Hib vaccines
 2. Measles

Now you can see that our list is just too short if compare to the above list. So, what’s happening here? Why we cannot introduce more vaccines so that every children get protected against diseases that we can protect by vaccines? Why we cannot just spend 10% of our country annual budget for new vaccines?

That’s always a BIG question mark (?) that I always have in my head and I would never understand about the issue as well.

No matter which political party is going to rule the country, but I beg our government, please have a look and have a clear visibility on this please. Unless you cannot provide a very good protection to your next generation people, so don’t expect that they will healthy enough to develop country.

Please Introduce More Vaccines for Cambodian Children, please!!!!